Tổng quan

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và đòi hỏi khách quan của sự phát triển trong thời đại ngày nay, mở ra cơ hội cho các quốc gia bứt phá vươn lên. Tại Việt Nam, tiến trình chuyển đổi đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu.

Trọng tâm

Bứt phá nhờ chuyển đổi số quốc gia Chi tiết

Số liệu thống kê

10/10 Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Mục tiêu Kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030
Phấn đấu đến năm 2025 100% người dân có danh tính số kèm theo QR code
Tính đến hết tháng 6/2022 97,3% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4
Đến năm 2030, phấn đấu vào Top 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
+ Theo dõi
Giải thưởng VinFuture
+ Theo dõi
Những công cụ quan trọng cho hợp tác biển
+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
back to top