Hình thành chuẩn mực văn hóa công sở
15:14 10/12/2020

Sau hơn ba năm thực hiện, Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và QTƯX nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội đã góp phần thay đổi nếp văn hóa ứng xử, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố. Qua đó, từng bước hình thành chuẩn mực văn hóa tốt đẹp nơi công sở.