Tổng quan

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những nhà lãnh đạo có công cùng Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khởi xướng và tích cực chỉ đạo thực hiện một cách có hiệu quả đường lối đổi mới. Đặc biệt, trong cương vị Tổng Bí thư, đồng chí nổi tiếng với những bài báo với bút danh N.V.L trong mục "Những việc cần làm ngay" trên Báo Nhân Dân, bàn về những việc cần phải chấn chỉnh trong xã hội, những “căn bệnh” tham nhũng, lãng phí, quan liêu cản trở công cuộc Đổi mới.

Trọng tâm

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - kiên định thực tiễn để tiến lên Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày sinh 1/7/1915
Từ trần 27/4/1998
Từ tháng 12/1986 đến tháng 6/1991 Giữ cương vị Tổng Bí thư
62 năm tuổi Đảng Gần 70 năm hoạt động cách mạng
31 bài viết trên Báo Nhân Dân "Những việc cần làm ngay" Từ ngày 25/5/1987 đến số cuối ngày 28/9/1990

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
+ Theo dõi
Tháng Thanh niên
+ Theo dõi
Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943
+ Theo dõi
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
+ Theo dõi
Đảng Cộng sản Việt Nam
back to top