Tổng quan

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những nhà lãnh đạo có công cùng Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khởi xướng và tích cực chỉ đạo thực hiện một cách có hiệu quả đường lối đổi mới. Đặc biệt, trong cương vị Tổng Bí thư, đồng chí nổi tiếng với những bài báo với bút danh N.V.L trong mục "Những việc cần làm ngay" trên Báo Nhân Dân, bàn về những việc cần phải chấn chỉnh trong xã hội, những “căn bệnh” tham nhũng, lãng phí, quan liêu cản trở công cuộc Đổi mới.

Trọng tâm

Giá trị những bài viết “nói thẳng, nói thật” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh Chi tiết

Số liệu thống kê

Ngày sinh 1/7/1915

Từ trần 27/4/1998

Từ tháng 12/1986 đến tháng 6/1991 Giữ cương vị Tổng Bí thư

62 năm tuổi Đảng Gần 70 năm hoạt động cách mạng

31 bài viết trên Báo Nhân Dân "Những việc cần làm ngay" Từ ngày 25/5/1987 đến số cuối ngày 28/9/1990

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam - Liên bang Nga
+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
back to top