Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Từ nhiều năm nay, thành phố Hà Nội quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% tổng sản phẩm nông nghiệp, trong đó, tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đạt từ 45% trở lên, chăn nuôi đạt từ 80% và thủy sản đạt từ 60% trở lên.
0:00 / 0:00
0:00

Ðể đạt mục tiêu đề ra, thành phố hỗ trợ hình thành và duy trì phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp, hình thành trung tâm nông nghiệp, vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại một số tiểu vùng sinh thái. Thành phố hỗ trợ thí điểm, duy trì phát triển các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Nhờ đó, đến hết năm 2022, trên địa bàn thành phố có 285 mô hình lĩnh vực này, trong đó có 185 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 45 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 54 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và một mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Có 20 doanh nghiệp bước đầu đã tham gia đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, đến nay, Hà Nội chỉ có duy nhất một công ty được chứng nhận khi tiên phong đầu tư và trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Hà Nội vừa là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, vừa là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ cao trong sản xuất rất ít, chưa hình thành được vùng sản xuất, việc nhân rộng mô hình còn hạn chế.

Nguyên nhân là do thiếu quỹ đất ổn định, chi phí mặt bằng đầu tư hạ tầng ban đầu cho các dự án ở Hà Nội cao hơn so với các tỉnh, thành phố; thiếu doanh nghiệp, hợp tác xã đủ mạnh làm đầu mối liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị, mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân chưa chặt chẽ; thiếu doanh nghiệp, hợp tác xã đủ mạnh làm đầu mối liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị…

Ủy ban nhân dân thành phố cần chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với định hướng, chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao để tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Cần tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhất là về quỹ đất và nguồn vốn.