Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách đợt 2

Tại kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 2).

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền, đến nay, thành phố đã phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 với tổng mức vốn là 46.889,893 tỷ đồng. Ước tính, sáu tháng đầu năm, toàn địa bàn đã thực hiện chi khoảng 14.467 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch. Sau khi rà soát các dự án, Hà Nội quyết định điều chỉnh, bổ sung cho kế hoạch vốn năm 2019 thêm 498,2 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, Hà Nội sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 24 dự án. Cụ thể, điều chỉnh giảm vốn năm 2019 của bảy dự án với mức vốn giảm 225 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng vốn cho 17 dự án với tổng mức vốn tăng là 270 tỷ đồng.

Thành phố sẽ bố trí 50 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 để thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn, thực hiện công tác khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư (thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016-2020, dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2020). Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ chế này sẽ giúp các chủ đầu tư chủ động triển khai các thủ tục đầu tư dự án, bảo đảm năm 2020, các dự án sẽ có đủ thủ tục để đấu thầu ngay từ những tháng đầu năm, đạt tiến độ triển khai.

Đối với chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, tổng kế hoạch vốn tăng thêm 415,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư các dự án trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 6-12-2016, với tổng vốn tăng thêm 58 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố đã phê duyệt phương án phân bổ vốn đối với 134 dự án với mức vốn 1.626,7 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách. Đến nay, tiếp tục có 35 dự án của bảy huyện đã hoàn thiện thủ tục quyết định đầu tư, đủ điều kiện bố trí vốn năm 2019 để thực hiện.

Về nguồn vốn cân đối, thành phố sẽ phân bổ 275,05 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung và các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu. Đồng thời, phân bổ thêm kinh phí từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách thành phố năm 2018. Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng số vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 30.992 tỷ đồng lên thành 31.490 tỷ đồng (tăng thêm 2.470,7 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm). Số dự án được bố trí vốn tăng từ 490 lên thành 546 dự án, tăng thêm 56 dự án.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND thành phố) yêu cầu UBND thành phố có các giải pháp quyết liệt hơn để bảo đảm khả năng hấp thụ vốn năm 2019 đã giao và sẽ giao bổ sung, nhất là đối với các dự án bổ sung vốn, tăng vốn. Đồng thời, yêu cầu làm rõ thẩm quyền trong việc chuyển chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà thể chất, thư viện và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Minh Khai (huyện Quốc Oai). Với bốn dự án UBND thành phố chưa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư, không bảo đảm điều kiện bố trí kế hoạch vốn năm 2019 theo đúng quy định thì loại khỏi danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019.