Ảnh minh họa.

Khu vực miền trung có khả năng thiếu nước sản xuất vụ hè thu và vụ mùa

Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhận định, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ hè thu, vụ mùa năm 2022 trên cả nước cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, khu vực miền trung vẫn có khả năng xảy ra thiếu nước phải triển khai các giải pháp ứng phó với hạn.