Du khách thưởng thức đặc sản địa phương tại lễ hội Gầu Tào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Tiểu Phương)

Tránh sao chép, đánh mất bản sắc trong phát triển du lịch văn hóa

Đất nước Việt Nam nói chung và các vùng núi cao nói riêng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, để phát huy lợi thế này thì điều cốt lõi là phải giữ được bản sắc, tránh ăn xổi, sao chép, lạm dụng dàn dựng và sân khấu hóa,... sẽ gây tác dụng phản cảm và không lâu bền.
Toàn cảnh đô thị trung tâm thành phố Phủ Lý. (Ảnh Lương Biển)

Phát triển văn hóa, con người Hà Nam, tạo đà tăng trưởng nhanh, bền vững

Từ một vùng đất thuần nông, Hà Nam đã có hướng đi đúng đắn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh, nhất là vị trí địa lý và những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử vùng đất, con người Hà Nam. Ðây là nền tảng quan trọng để tỉnh có sự bứt phá, tạo đà tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.
Tạo dư địa cho sáng tạo, phát triển văn hóa qua các chính sách xứng tầm

Tạo dư địa cho sáng tạo, phát triển văn hóa qua các chính sách xứng tầm

Góp ý liên quan đến vấn đề văn hóa tại phiên họp của Quốc hội chiều 31/10, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) cho biết, là đất nước có 100 triệu dân với tăng trưởng kinh tế 5-6%/năm, tỷ lệ dân số trẻ và ưa thích cái mới, say sưa với chữ nghĩa, văn hóa, Việt Nam có dư địa rất lớn để phát triển văn hóa, mà trước hết là văn hóa nghệ thuật.
Cuốn sách “Văn hóa Hà Giang - Động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Ra mắt cuốn sách “Văn hóa Hà Giang - Động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh”

Cuốn sách “Văn hóa Hà Giang - Động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh” gồm các bài viết tập trung làm rõ vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, những thành tựu to lớn cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, các vấn đề đặt ra và các định hướng, giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa tỉnh Hà Giang trong những năm tới.
Cuốn sách “Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập” của nhà báo, PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh.

Xuất bản cuốn sách “Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập”

Cuốn sách “Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập” thể hiện cách tiếp cận đa chiều về những thành tựu và những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm làm cho văn hóa được phát triển đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế.
Khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa

Khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Chiến lược phát triển văn hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, quan điểm phát triển lĩnh vực văn hóa tại các Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ về kinh tế, xã hội, trong đó xác định nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa

Ngày 18/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả công tác nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ" thể hiện trọn vẹn nét đẹp văn hóa xứ Đoài.

Làm giàu thêm văn hóa Thăng Long-Hà Nội

Với việc mở rộng địa chính Thủ đô, Hà Nội ôm trọn hai vùng văn hóa lớn: văn hóa Thăng Long và văn hóa xứ Đoài. Ngoài hai dòng chủ lưu ấy, còn có một phần văn hóa Kinh Bắc, văn hóa Sơn Nam Thượng. Đó là một kho tàng văn hóa khổng lồ, từ hệ thống di tích cho tới các loại hình diễn xướng dân gian, lễ hội, phong tục tập quán...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số bộ, ngành liên quan về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030, sáng 22/2. (Ảnh: VGP)

Một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Mới đây, tại cuộc họp về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa

Phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa

Chiều 7/11, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nêu rõ: Qua Hội thảo lần này với mục tiêu đưa ra giải pháp thể chế hóa kịp thời đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi, phù hợp đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong bối cảnh mới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn tại hội thảo.

Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị

Ngày 25/6, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Tạo bước ngoặt mới phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn.