Tổng quan

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng ; xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi thời kỳ cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đất nước và dân tộc trao cho. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, dành mối quan tâm đặc biệt. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn cũng là một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, Đảng ta luôn nhấn mạnh “xây dựng Đảng là then chốt”. Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ này.

Trọng tâm

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới Chi tiết

Số liệu thống kê

1927 Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”

10/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

Đọc thêm

3/2/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

1/2/2013 Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban

2.209 Cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, bị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ Đại hội XII

4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật do tham nhũng

29 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật do tham nhũng

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
+ Theo dõi
Tháng Thanh niên
+ Theo dõi
Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943
+ Theo dõi
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
back to top