Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng ; xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi thời kỳ cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đất nước và dân tộc trao cho. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, dành mối quan tâm đặc biệt. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn cũng là một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, Đảng ta luôn nhấn mạnh “xây dựng Đảng là then chốt”. Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Thành phố Hồ Chí Minh cần thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân, vì dân. Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ngày 23/9, đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2022).
Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. (Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tài chính)

Tập trung khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra

Thực hiện yêu cầu về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được siết chặt hơn. Với quan điểm song hành giữa xây và chống, công tác kiểm tra đảng vừa chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, vừa cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời khi phát hiện các hành vi vi phạm.
Ảnh: tuyengiao.vn

Phát huy vai trò của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đại hội XIII của Đảng, Trung ương khẳng định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhấn mạnh một số nội dung mới, chủ yếu là: Mở rộng phạm vi không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Ảnh minh họa.

Bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật

Ngày 8/9, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật (Thông báo số 20-TB/TW). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo kết luận.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh TTXVN)

Nhận diện rõ hành vi tiêu cực để ngăn chặn từ gốc

Mới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCÐTW, ngày 1/8/2022 hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Qua đây, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị hiểu rõ cách thức nhận diện hành vi tiêu cực và những nhiệm vụ cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những biện pháp quyết liệt

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những biện pháp quyết liệt

Để có đủ khả năng và điều kiện lãnh đạo cách mạng đúng đắn và có hiệu quả, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng về mọi mặt. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn cũng là một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin để sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cách mạng chân chính, kiên cường, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng, thực hiện sứ mệnh lịch sử đối với đất nước và dân tộc. 
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới

Mục tiêu tổng quát phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI nhấn mạnh yêu cầu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...” .
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tổ chức ngày 9/12.

Ảnh minh họa: Một buổi sinh hoạt chi bộ Trường tiểu học Ái Mộ B, Ðảng ủy phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

“Đúng vai, thuộc bài” - một giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đảng ta từ khi ra đời đến nay luôn quan tâm công tác cán bộ, chính nhờ vậy mà hơn 92 năm qua “Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng” bằng nhiều phương thức, trong đó có “sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên”(1).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Phiên họp thứ 21, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tự soi, tự sửa trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cao xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, bảo đảm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

Công an nhân dân (CAND) là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; giữ vai trò “ nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ”(1).
Cán bộ và nhân dân xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình) trao đổi kinh nghiệm phát triển cây ăn quả.

Đổi thay ở vùng đất khó

Bằng nỗ lực và quyết tâm cao, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của toàn Ðảng bộ, huyện miền núi Nho Quan (Ninh Bình) mới đây đã được Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so mục tiêu của Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thu nhập bình quân năm 2021 đạt 51 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 1%.
Xem thêm
back to top