Tổng quan

Sứ mệnh và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định ngay từ khi mới thành lập và được chỉ rõ trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân.

Trọng tâm

Nguyễn Ái Quốc và quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Chi tiết

Số liệu thống kê

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh (1890-1969) sáng lập và rèn luyện
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) quyết nghị lấy ngày 3/2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc
Đảng ta đã trải qua 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc
Hơn 5,3 triệu đảng viên tính đến tháng 12/2022

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Tháng Thanh niên
+ Theo dõi
Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943
+ Theo dõi
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
back to top