Nhấn mạnh vai trò nêu gương trong xây dựng văn hóa, người Hà Nội thanh lịch

Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tạo xung lực mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Quận Tây Hồ chú trọng giáo dục công tác chính trị-tư tưởng với thế hệ trẻ trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Quận Tây Hồ chú trọng giáo dục công tác chính trị-tư tưởng với thế hệ trẻ trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong những năm qua, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh luôn là hoạt động được cấp ủy, chính quyền quận Tây Hồ dành sự quan tâm đặc biệt. Việc triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cho đến xây dựng môi trường văn hóa công sở, gắn kết giữa nhiệm vụ giáo dục chính trị-tư tưởng, bảo tồn di sản với phát triển con người...

Ðến nay, 96,3% số gia đình trên địa bàn quận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 98,14% số tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Ðối với Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, dù mới được triển khai, nhưng trên địa bàn có hơn 60% số hộ gia đình đăng ký thực hiện. Ðặc biệt trong quá trình triển khai, quận Tây Hồ đã có sáng tạo trong xây dựng mô hình "Phường Văn hóa", được đông đảo nhân dân trên địa bàn quận ủng hộ và tích cực tham gia. Hiện nay đã có bảy trong số tám phường trên địa bàn quận được công nhận đạt tiêu chí "Phường Văn hóa".

Phường Xuân La là một trong những điển hình của xây dựng mô hình "Phường Văn hóa" với việc gắn thực hiện hai Bộ Quy tắc ứng xử do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trong đó, phường đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân La Nguyễn Ðình Hà cho biết: "Việc triển khai xây dựng Phường Văn hóa được triển khai sâu rộng và được các đoàn thể, tổ dân phố, nhân dân hưởng ứng tích cực, có nhiều nhân tố mới, mô hình hay, sáng tạo như việc chỉnh trang nhiều tuyến phố, tuyến ngõ, đặc biệt là mô hình "Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu" tại Tổ dân phố số 16 đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ðội ngũ cán bộ, công chức của phường hướng đến sự chuyên nghiệp từ việc thực thi nhiệm vụ đến phong cách phục vụ nhân dân".

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn còn được triển khai gắn kết với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Mặt trận Tổ quốc chủ trì. Việc gắn kết này vừa có tác dụng xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng các tuyến phố văn minh thương mại, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường..., vừa tăng sự đoàn kết cộng đồng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Ðiển hình như người dân ngày càng tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2024, thông qua các Hội nghị nhân dân, đã có 21.682 lượt người dự, tham gia hơn 512 lượt ý kiến bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là dịp để tạo xung lực mới trong xây dựng văn hóa, con người trên địa bàn quận bằng việc xây dựng kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể và các phường trên địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường cho biết: "Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, quận Tây Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện, với bảy nội dung cụ thể. Trong đó, lấy gia đình làm nền tảng để khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của Thăng Long-Hà Nội, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, góp phần hình thành nhân cách thế hệ trẻ Thủ đô thanh lịch, văn minh. Quận chú trọng xây dựng môi trường giáo dục, môi trường xã hội lành mạnh để mỗi công dân có văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, thể hiện sự lịch lãm, tinh tế, thân thiện, hiếu khách. Ðối với cán bộ, thì chúng tôi đề cao việc xây dựng và gương mẫu thực hành văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính để mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến phường, nhất là người đứng đầu trở thành tấm gương chuẩn mực trong ứng xử, phát ngôn, giao tiếp tại công sở, gia đình, nơi cư trú và nơi công cộng".

Tại buổi quán triệt nội dung Chỉ thị số 30 ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc tinh thần của Chỉ thị, cũng như kế hoạch của Quận ủy; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận trong việc phát huy những phẩm chất của người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với xây dựng các phong trào văn hóa và danh hiệu văn hóa bảo đảm thiết thực và phù hợp thực tế, không gian văn hóa và các lĩnh vực của đời sống xã hội để có thể phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Tây Hồ, từ đó xây dựng quận Tây Hồ, xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm mảnh đất nghìn năm văn hiến.