Giảm 12.236 tỷ đồng lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm 12.236 tỷ đồng lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kỳ tháng 9/2021 của 16 ngân hàng thương mại. Theo đó, tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15/7/2021 đến 30/9/2021 của 16 ngân hàng là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết.