Tổng quan

Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội, Đảng đã đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Những quan điểm, chủ trương sâu sắc và toàn diện đó là đường hướng để toàn Đảng, toàn dân phấn đấu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trọng tâm

HỒ CHÍ MINH - Người mở đường xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam Chi tiết

Số liệu thống kê

2/1943 Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

24/11/1946 Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn, Thành phố Hà Nội.

6/1991 Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ VII (6/1991) xác định “nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, là một trong sáu đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

12/11/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 1909/QĐ-TTg Về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

24/11/2021 Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới;… từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển văn hóa, văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2045 dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
back to top