Những chặng đường phát triển văn hóa dân tộc

NDO - Nền tảng xây dựng một nền văn hóa mới của nước ta đã được ra đời từ năm 1943 trong “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn chú trọng vấn đề xây dựng và phát triển văn hoá. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, nổi bật được đề cập một cách toàn diện và sâu sắc.
Những chặng đường phát triển văn hóa dân tộc ảnh 1