Thành ủy Hà Nội ban hành 10 Chương trình công tác khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025

NDO -

Ngày 17-3, đúng ngày kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17-3-1930 – 17-3-2021), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành 10 Chương trình công tác của Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17 thông qua 10 Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, ngày 11-3-2021.
Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17 thông qua 10 Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, ngày 11-3-2021.

Như vậy, so với các nhiệm kỳ trước, 10 Chương trình công tác toàn khóa lần này được ban hành sớm hơn từ sáu tháng cho đến một năm, thể hiện tinh thần quyết tâm của Đảng bộ thành phố trong việc khẩn trương cụ thể hóa, sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Trong số 10 chương trình công tác của khóa 17, bên cạnh những chương trình mang tính kế thừa như các chương trình về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng nông thôn mới, an ninh-quốc phòng, phòng, chống tham nhũng…, để phù hợp với tình hình mới, Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã bổ sung ba chương trình mới so với nhiệm kỳ trước. Ðó là Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17:

- Chương trình số 01 “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 02 “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 03 “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 04 “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 05 “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 06 “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 07 “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 08 “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 09 “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.

- Chương trình số 10 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.