Hà Nội thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 1392/UBND-KSTTHC, ngày 10-5, yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành. 

Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội. (Ảnh: PLXH)
Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội. (Ảnh: PLXH)

Theo đó, các đơn vị tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tích cực, chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố, bảo đảm hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố phục vụ xác thực, định danh, cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các đơn vị, địa phương hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20% và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã để bảo đảm việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

UBND thành phố giao các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện ở các cấp chính quyền, không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử và hoàn thành các chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBND thành phố; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tại các hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của thành phố; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định…