Hà Nội sẽ tổ chức thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo

Trong năm 2021, thành phố sẽ tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ. Đó là một trong những điểm đáng chú ý của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn với chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021, thành phố đề ra một số chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, thành phố phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội đạt tối thiểu 85%; tối thiểu 99% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 30% thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia...

Trong kế hoạch, thành phố sẽ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố, công khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, tổng hợp xây dựng quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, lao động - thương binh và xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Trong quý 1-2021, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ, cải cách hành chính theo hình thức đột xuất, không báo trước; bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị được kiểm tra ít nhất một lần trong năm…