Gỡ vướng cho chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

NDO - Từ Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông đặt mục tiêu giảm 5% hộ nghèo/năm vùng DTTS và miền núi; đưa 7/12 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; đưa 20/40 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều vùng DTTS và Miền núi ở Đắk Nông điều kiện còn khó khăn, rất cần vốn đầu tư để phát triển.
Nhiều vùng DTTS và Miền núi ở Đắk Nông điều kiện còn khó khăn, rất cần vốn đầu tư để phát triển.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện trên thực tế đang còn gặp nhiều vướng mắc về cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn, định mức thực hiện… Đắk Nông đề xuất các Bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi tại Đắk Nông là 1.100 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ nguồn ngân sách trung ương 1.000 tỷ đồng, 100 tỷ đồng còn lại được trích từ ngân sách địa phương và xã hội hóa. Chương trình được triển khai với nhiều nhóm mục tiêu như: khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng DTTS và miền núi; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội...

Theo đánh giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, chương trình hiện nay vẫn còn gặp một số vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai tại cơ sở. Cụ thể, đến nay, Trung ương chưa có quy định về định mức hỗ trợ đối với Dự án 1 về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất; Tiểu Dự án 3 thuộc Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế cho cộng đồng.

Đối với Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cũng gặp khó. Theo Hướng dẫn số 677 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định phải thực hiện quy trình 14 bước đối với mỗi dự án. Trong đó, bước 6 và bước 8 phải trình Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Về mặt quy trình thủ tục các bước này sẽ mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn cho địa phương trong việc phê duyệt dự án, giải ngân nguồn vốn được giao.

Quá trình thực hiện Dự án 9 cũng đang vướng mắc. Trong đó, Tiểu Dự án 1 về đầu tư phát triển nhóm dân tộc vẫn chưa có thông báo hoặc hướng dẫn cụ thể về thủ tục, thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, các bộ, ngành chức năng vẫn chưa ban hành quy định về hình thức, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và tạo sinh kế cho các dân tộc.

Về Tiểu Dự án 1, thuộc Dự án 10 về phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng DTTS thì hiện chưa có văn bản nào quy định, hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, công nhận và thẩm quyền phê duyệt đối với lực lượng cốt cán.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến kiến nghị, Trung ương sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể đối với các khó khăn, vướng mắc nêu trên. Trong đó, vấn đề định mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất... Đắk Nông đang rất cần có hướng dẫn sớm. Hiện nay, việc bố trí đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số là điều mà Đắk Nông đang đẩy mạnh nhằm ổn định đời sống, sinh kế cho bà con vùng DTTS.