Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, thành phố Hà Nội có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, tại không ít đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng chậm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thậm chí còn dừng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ trong thời gian kéo dài vì lý do có ca nhiễm Covid-19, ảnh hưởng rất lớn đến công việc của người dân, doanh nghiệp.

Nhiều trường hợp người dân đến chính quyền cơ sở nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính, được cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký trên cổng dịch vụ công thành phố, nhưng “quên” không hướng dẫn cụ thể, dẫn đến người dân lúng túng, gặp khó khăn khi thực hiện hồ sơ trực tuyến hoặc phải đi lại nhiều lần để “nhờ vả” cán bộ tiếp nhận hồ sơ giúp đỡ...

Để tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh dịch bệnh, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành các dữ liệu dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến giữa Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố với hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trên cơ sở tái cấu trúc các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi cho người dùng.

Đây là chỉ đạo rất cần thiết, kịp thời của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời, UBND thành phố cần chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với các chỉ tiêu cải cách cụ thể; đồng thời có hình thức khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh để tạo động lực, bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...