Hà Nội bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022-2023

Chiều 12/9, tại Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023. Theo đó, thành phố giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022-2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. (Ảnh: DUY LINH)

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết nghị điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022 là 116.420 biên chế, bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố là 114.059 người; bổ sung 2.361 biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn 3887/BNV-TCBC ngày 12/8/2022 của Bộ Nội vụ.

Hội đồng nhân dân thành phố giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022-2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, gồm: Giáo viên THPT 452 biên chế, giáo viên THCS 1.309 biên chế, giáo viên tiểu học 600 biên chế.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế giáo viên bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao. Cùng với đó, giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học; có giải pháp nâng cao mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập. Mặt khác, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Biên chế được giao bổ sung thực hiện từ tháng 9/2022.