Các đại biểu dự Hội nghị.

Tự chủ là đòi hỏi khách quan, xu thế phát triển của giáo dục đại học

Trên thế giới, mô hình đại học tự chủ được nhìn nhận là phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Ở Việt Nam, tự chủ đại học đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Sự chuyển biến này xuất phát từ đòi hỏi khách quan, xu thế phát triển của giáo dục đại học và được thúc đẩy bởi chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chính sách học phí tốt phải thu hút được người học giỏi và nâng cao chất lượng đào tạo

Tiếp tục trao đổi về vấn đề chính sách học phí đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho rằng, chính sách học phí đại học hiện nay có nhiều bất cập. Cần điều chỉnh chính sách học phí bảo đảm tính đúng, tính đủ, đi liền với hoàn thiện chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tốt.