Trưng bày sách báo kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Thư viện Hà Nội trưng bày 200 tư liệu quý, gồm các loại sách, báo, tạp chí, qua đó, làm nổi bật giá trị lý luận và thực tiễn Đề cương về Văn hóa Việt Nam, cũng như giúp công chúng hiểu thêm về văn hóa Thăng Long-Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Độc giả đến nghiên cứu, tìm hiểu tại trưng bày.
Độc giả đến nghiên cứu, tìm hiểu tại trưng bày.

Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023), tại cơ sở 2B đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, Thư viện Hà Nội vừa tổ chức Trưng bày chuyên đề “Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Trưng bày chuyên đề gồm 200 tư liệu (sách, báo, tạp chí) được tuyển chọn với 3 nội dung chính: Quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam; Đề cương Văn hóa Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn; Dấu ấn văn hóa Hà Nội.

Thông qua các tư liệu sách, báo giá trị, trưng bày giới thiệu tới bạn đọc những giá trị to lớn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam, quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa; lịch sử-văn hóa của Thăng Long-Hà Nội nghìn văn hiến, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, tinh thần cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của Thủ đô đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng với Trưng bày chuyên đề thực địa, trước đó, vào ngày 21/2, Thư viện Hà Nội ra mắt bộ sưu tập số “Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Cương lĩnh xây dựng nền văn hóa mới” trên Website: www.thuvienhanoi.org.vn. Bộ sưu tập giới thiệu 22 tư liệu giới thiệu bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943.

Những hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền, quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên con đường hội nhập và phát triển.

Trưng bày chuyên đề diễn ra từ nay đến ngày 15/3.