Tăng cường vai trò, vị trí quản lý và lãnh đạo cho phụ nữ Đắk Nông

NDO - Ngày 26/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh này vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 2282/GĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều phụ nữ ở Đắk Nông được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp tại địa phương.
Nhiều phụ nữ ở Đắk Nông được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp tại địa phương.

Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý các cơ quan, đơn vị nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Theo đó, đến năm 2025 đạt 60% và năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Điều chỉnh mục tiêu hợp lý đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30%. Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030. Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt 75% vào năm 2025 và mục tiêu 90% vào năm 2030. Đối với những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số thì số cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số phải phù hợp với cơ cấu dân cư.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Đắk Nông cũng đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, gồm: thực hiện tốt, hiệu quả và nghiêm túc các chính sách, pháp luật về cán bộ nữ; đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ; truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò, vị trí tiềm năng của phụ nữ trong thời kỳ mới; tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm quốc tế đối với sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý,…

Việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới, góp phần phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, qua đó nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.