Nỗ lực hoàn thiện dữ liệu số, phục vụ người tham gia các chính sách an sinh xã hội tốt hơn

Với nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên và hệ thống công nghệ thông tin phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam với các bộ, ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý, cải cách, liên thông thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Người tham gia bảo hiểm xã hội đã có thể đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VneID nhờ những kết quả từ Đề án 06. (Ảnh minh họa: Phương Nam)
Người tham gia bảo hiểm xã hội đã có thể đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VneID nhờ những kết quả từ Đề án 06. (Ảnh minh họa: Phương Nam)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cán bộ, công chức-viên chức ngành bảo hiểm xã hội thường xuyên tương tác, giao dịch và phục vụ hầu hết hết người dân. Do đó, việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ưu tiên hàng đầu để giải quyết nhanh, kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ cho người tham gia.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã không ngừng xây dựng, kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, triển khai rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, thực hiện số hóa hồ sơ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, tăng cường hiệu quả quản lý của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, thực hiện Nghị định số 43/2021/NĐ-CP, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã không ngừng xây dựng, kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, hệ thống đã xác thực hơn 93,7 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có hơn 84,7 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 96% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội). Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đồng bộ hơn 132 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về công tác phối hợp Văn phòng Chính phủ, kết nối, cung cấp thông tin trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hoàn thiện quy trình để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, đồng bộ thông tin, dữ liệu về tình hình đồng bộ hồ sơ, thống kê tình hình nhận và xử lý hồ sơ, thống kê hồ sơ nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, hệ thống đã xác thực hơn 93,7 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có hơn 84,7 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 96% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 63 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan này đã phối hợp Bộ Tư pháp cung cấp 2 API tra cứu giấy chứng sinh, giấy báo tử và đã hoàn thành việc xây dựng API tiếp nhận dữ liệu khai tử từ hệ thống của Bộ Tư pháp sang hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc bóc tách, xử lý dữ liệu của các gói tin từ Tổng cục Thuế chuyển sang; thực hiện phân tích, đối chiếu với dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lên biểu mẫu gửi bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khai thác.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng kết nối dữ liệu với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ, khai thác nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, cung cấp tiện ích tra cứu cho cán bộ thuộc các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước để tra cứu các thông tin.

Đến nay, trên toàn quốc có 1.183 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.596.786 dữ liệu được gửi.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 299.434 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên thông dữ liệu theo quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội; thống nhất phương án quản lý và sử dụng dữ liệu về dân số tại Việt Nam, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu toàn bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sang cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến "Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến" và 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng".

Đến nay, trên toàn quốc có 1.183 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.596.786 dữ liệu được gửi; 1.500 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 636.303 dữ liệu được gửi; 540 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 6.192 dữ liệu được gửi.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chia sẻ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế từ bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng...

Có thể thấy, với nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên và hệ thống công nghệ thông tin phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các bộ, ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý, cải cách, liên thông thủ tục hành chính, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, đơn vị và doanh nghiệp.