Hà Nội: Nhiều doanh nghiệp khắc phục nợ bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Nhiều doanh nghiệp khắc phục nợ bảo hiểm xã hội

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Sau đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, nhiều doanh nghiệp có số nợ lớn đã khắc phục toàn bộ số tiền nợ, người lao động được bảo đảm quyền lợi.