Đôn đốc thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm

Thời gian tới, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tăng cường các giải pháp thực hiện, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành các công văn số: 3511/BHXH -TST, 3513/BHXH-TST gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các tỉnh) về việc tăng cường các giải pháp thực hiện, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những tháng cuối năm 2022.

Thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đó là: Nghị quyết số 317-NQ/BCSĐ ngày 21/10/2022 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó là các công văn: 2588/BHXH-TST ngày 19/9/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 326/BHXH-TST ngày 9/2/2022, 1664/BHXH-TST ngày 21/6/2022 và 2861/BHXH-TST ngày 7/10/2022 gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh về thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn “nước rút” nhằm phấn đấu về đích với những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn chưa đạt được như kỳ vọng; số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở một số địa phương chưa giảm sâu. Do đó, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2022, trong đó quyết tâm giảm số tiền chậm đóng xuống mức thấp nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh quyết liệt thực hiện một số nội dung dưới đây.

Trước hết, đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Một là, tiếp tục tham mưu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đưa vào Nghị quyết hằng năm về chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đề xuất hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng có hoàn cảnh khó khăn, người mới thoát nghèo, nông thôn mới, người dân sinh sống tại các xã mới thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Với các địa phương đã có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm y tế, kịp thời lập danh sách người tham gia để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Hai là, quyết liệt rà soát, khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ dữ liệu do cơ quan thuế và các cơ quan liên quan; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành; phân công cán bộ bám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường các giải pháp đôn đốc, vận động người tham gia bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa tham gia lại; vận động, phấn đấu có ít nhất 70% người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và 100% người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ hai trở đi tham gia bảo hiểm y tế.

Ba là, yêu cầu các tổ chức dịch vụ mở rộng mạng lưới nhân viên, cộng tác viên tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu theo cam kết với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bốn là, tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND hỗ trợ ngân sách địa phương hoặc kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp đó, đối với công tác thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:

Một là, thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Hai là, đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp chậm đóng; phân công cán bộ bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đôn đốc đóng đủ, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới.

Ba là, tăng cường thanh tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính, ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đã được quy định.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan Công an trong việc điều tra, xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các ngành chức năng để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với chủ sử dụng lao động và người lao động; phê phán các hành vi vi phạm trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp để nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích an sinh hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Do đó, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp.

Cụ thể như: tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn làm việc với 63 bảo hiểm xã hội tỉnh để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Đến hết tháng 10/2022, cả nước có khoảng 17,17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 90,2 nghìn người so với tháng trước. Dự kiến trong 2 tháng cuối năm, sẽ tăng thêm khoảng 287 nghìn người. Về bảo hiểm y tế, cả nước có hơn 87 triệu người tham gia, tăng 2,72 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2022, cả nước có khoảng 17,17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 90,2 nghìn người so với tháng trước. Dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2022, con số này sẽ tăng thêm khoảng 287 nghìn người.

Về bảo hiểm y tế, cả nước có hơn 87 triệu người tham gia, tăng 2,72 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian còn lại của năm 2022, nếu tích cực đôn đốc với nhóm học sinh-sinh viên, hộ nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình… sẽ đạt khoảng 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, toàn ngành đạt khoảng 81,5% kế hoạch thu được Chính phủ giao; dự kiến sẽ đạt chỉ tiêu thu năm 2022. Tỷ lệ nợ đang cố gắng giảm ở mức thấp nhất.

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội cần phát triển hơn 2 triệu người. Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc hơn 1 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện hơn 900 nghìn người. Bảo hiểm thất nghiệp cũng cần tiếp tục phát triển hơn 1,1 triệu người và bảo hiểm y tế là hơn 3 triệu người.