Tiếp nhận gần 72,5 nghìn trường hợp giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Đến hết ngày 15/3, gần 72,5 nghìn người đã được tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, dịch vụ công này góp phần giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thuận tiện và nhanh chóng hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Tiếp nhận gần 72,5 nghìn trường hợp giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về kết quả triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) của cơ quan này tới hết ngày 15/3/2023.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 72.458 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Trước đó, từ tháng 4/2022, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tích hợp thành công dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Từ tháng 4/2022, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tích hợp thành công dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quy trình tiếp nhận quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng đã được ban hành.

Ngoài ra, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng ghi nhận nhiều kết quả khả quan.

Hệ thống đã xác thực gần 75,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ hơn 102,5 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 12.326 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp. Con số này đạt 96,26% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc, với hơn 17 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Việc triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng được đẩy mạnh.

Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 748 thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Hà Nam đang tiếp tục triển khai thí điểm các dịch vụ: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Hai đơn vị trên đã tiếp nhận và giải quyết 17.383 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 655 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Tính đến ngày 28/2/2023, số tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc đạt 14,26 triệu người. Con số này tăng 855 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022.