Tiếp nhận quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 1/7, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình tiếp nhận quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tiếp nhận quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cụ thể, quy trình quy định việc tiếp nhận quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quy trình áp dụng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Văn bản nêu rõ hai trường hợp cụ thể.

Thứ nhất, với trường hợp tiếp nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, văn bản quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận: Tiếp nhận hồ sơ; Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Phòng Cấp sổ, thẻ; Phòng Quản lý thu.

Thứ hai, với trường hợp tiếp nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng văn bản giấy qua đường dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy trình tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

Thời hạn giải quyết là tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kịp thời theo đúng quy trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý Thu, Sổ-Thẻ, Trung tâm Công nghệ thông tin).

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý Thu, Sổ-Thẻ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai và hướng dẫn việc thực hiện quy trình này. Theo chức năng, nhiệm vụ kịp thời đề xuất, giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Trung tâm Công nghệ thông tin điều chỉnh, bổ sung chức năng trên các phần mềm nghiệp vụ đáp ứng việc thực hiện quy trình này. Đồng thời, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm nghiệp vụ.

Với các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý Thu, Sổ-Thẻ.

Các quy định không hướng dẫn tại văn bản này thì thực hiện theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

Tới hết tháng 5/2022, số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gần 13,7 triệu người, chiếm khoảng 27,75% lực lượng lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 365 nghìn người. Con số này tăng hơn 116 nghìn so cùng kỳ 2021. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 358 nghìn người.