Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Học sinh-sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng bảo hiểm y tế tại trường đang theo học, không tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng này không thay đổi so với năm học trước, dựa trên mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: Khánh Trình).
Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: Khánh Trình).

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên không thay đổi

Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.

Đối tượng tham gia là học sinh-sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trừ những em đã tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và những học sinh-sinh viên là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Một điểm đáng lưu ý là học sinh-sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng bảo hiểm y tế tại trường đang theo học, không tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Về mức đóng, số tiền bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân (X) số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế (X) 70%. Hiện tại, mức đóng dựa trên mức lương cơ sở từ 1/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

Thông tin cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 ảnh 1

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên của năm học 2022-2023.

Đối với trường hợp học sinh-sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế gián đoạn trong năm học trước, thì tham gia bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế, người tham gia và Ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung, hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế.

Học sinh-sinh viên đóng tại nhà trường nơi đang theo học. Nhà trường có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức thu tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên, chuyển nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khi nhận đủ hồ sơ và số tiền đóng đã chuyển vào tài khoản cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm phát hành và chuyển giao thẻ kịp thời cho nhà trường để phát cho học sinh-sinh viên.

Học sinh-sinh viên có thể đăng ký theo các phương thức đóng linh hoạt: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trường hợp tham gia phương thức 3 tháng, 6 tháng, khi thẻ sắp hết hạn, nhà trường đôn đốc học sinh-sinh viên tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ có giá trị liên tục đến hết năm tài chính.

Trường hợp học sinh-sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2022, hoặc chưa tham gia bảo hiểm y tế trước đó, nhà trường lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh-sinh viên những tháng còn lại cho đến 31/12/2022 và thực hiện theo phương thức nêu trên cho cả năm 2023.

Quy định với học sinh-sinh viên diện đối tượng chính sách

Đối với học sinh-sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương, với mức hỗ trợ 70% từ ngân sách nhà nước. Nếu chưa tham gia bảo hiểm y tế ở địa phương thì tham gia bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác, thì sẽ được hoàn trả theo quy định, tức là thoái trả tiền đã đóng từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

Học sinh-sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân công an; quân đội; Ban cơ yếu; nghèo; cận nghèo…) nếu hết giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm học sinh-sinh viên ngay từ tháng tiếp theo tại trường đang theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên có giá trị sử dụng căn cứ theo Khoản 7, Điều 13 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế tương ứng số tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định như sau:

Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế liên tục, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày 1 của tháng liền kề tháng thẻ bảo hiểm y tế cũ hết giá trị sử dụng. Trường hợp tham gia không liên tục hoặc gián đoạn không quá 3 tháng, thẻ bảo hiểm y tế chỉ có giá trị từ ngày 1 của tháng đóng tiền.

Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục quá 3 tháng trong năm tài chính, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1 của tháng liền kề tháng đóng tiền.

Giá trị thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, đối với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học, hoặc ngày 1/11, hoặc 1/12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Học sinh-sinh viên đóng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 30/9/2022: thẻ có giá trị từ ngày 1/10/2022.

Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị từ ngày nhà trường nộp đủ hồ sơ và đóng tiền bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Riêng tháng 10/2022, nộp tiền và lập hồ sơ chậm nhất ngày 31/10/2022: Thẻ bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên có giá trị từ ngày 1/10/2022.

Học sinh-sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để sử dụng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng này khi đi khám, chữa bệnh.