Thay anh…

Trùng điệp bão bùng ngày tháng
mơ say
em giữ lại, co đời chăm rét lạnh!
em giữ hết lại đây
mỗi mình em sóng sánh
mỗi mình em mật quánh
mỗi mình em ngây đắm
hồn mây
tơ mảnh lòng em đây
khát vọng một đời lay lắt của em đây
nông dại của em đây
nghìn chiếc hôn rợp nhớ của em đây
em ơi
em ơi
cho em hôn em, hôn mắt nao chờ, hôn mi
ngoan đợi!
làm sao
làm sao cho em hôn em
quên đêm
sao cho em hôn em, thay anh…