Phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam-Hàn Quốc

Trong Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với các bộ, ngành và các đối tác Hàn Quốc có liên quan.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ khai giảng khóa học tiếng Hàn dành cho cán bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14/5/2024. (Ảnh: VSS)
Lễ khai giảng khóa học tiếng Hàn dành cho cán bộ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14/5/2024. (Ảnh: VSS)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1374 /KH-BHXH ngày 13/5/2024 triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Hiệp định) của ngành năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch là triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hiệu quả Hiệp định, Thỏa thuận hành chính về thực hiện Hiệp định (sau đây gọi là Thỏa thuận hành chính) và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định (sau đây gọi là Thỏa thuận thực hiện) và các nhiệm vụ của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg.

Cùng với đó, trong quá trình triển khai Hiệp định, bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng cam kết, trách nhiệm và nghĩa vụ, bảo đảm quyền lợi của người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Hiệp định.

Đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch yêu cầu bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành và các đối tác Hàn Quốc có liên quan trong tổ chức thực hiện triển khai Hiệp định.

Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Để đạt được mục đích, yêu cầu nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị tổ chức chuyên môn giúp việc và các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam), bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội tỉnh) bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian tới, cần cụ thể hóa và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau.

Thứ nhất là công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

Nội dung này tập trung vào các vấn đề: Nghiên cứu, đề xuất để phối hợp, kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm phù hợp với Hiệp định; Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung của Hiệp định.

Thứ hai là tiếp tục trao đổi và triển khai Thỏa thuận thực hiện liên quan đến đối tượng bảo hiểm xã hội

Nội dung này tập trung vào việc tiếp tục trao đổi với Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc (NPS) để thống nhất về việc triển khai thực hiện Hiệp định, cách thức phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thực hiện hai bên; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội để quản lý tốt người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc thuộc đối tượng áp dụng pháp luật bảo hiểm xã hội của hai nước; Bảo đảm điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên; Đánh giá kết quả, tình hình, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Thỏa thuận thực hiện liên quan đến đối tượng bảo hiểm xã hội.

Thứ ba là trao đổi, thống nhất và triển khai ký kết Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Hiệp định

Cụ thể, trao đổi, thống nhất với NPS về nội dung, thủ tục và triển khai ký kết Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cùng các biểu mẫu liên quan.

Thứ tư là thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định và Thỏa thuận hành chính, Thỏa thuận thực hiện

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về nội dung của Hiệp định, Thỏa thuận hành chính, các thỏa thuận thực hiện và công tác tổ chức thực hiện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các văn bản của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành liên quan đến nội dung thực hiện triển khai Hiệp định cũng như tuyên truyền về các quyền và nghĩa vụ của người lao động hai nước theo quy định của Hiệp định.

Phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc (Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), NPS...) trong việc thực hiện các công tác truyền thông, bảo đảm quyền lợi cho người lao động của hai nước.

Thứ năm là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả Hiệp định và Thỏa thuận hành chính.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyên nghiệp, có đủ năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong điều kiện thực thi Hiệp định và tuyên truyền về Hiệp định.

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất phương hướng, giải pháp của bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Hiệp định và tuyên truyền về Hiệp định.

Thứ sáu là biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Hiệp định và các thỏa thuận đã ký kết.

Kinh phí thực hiện Hiệp định từ nguồn chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng năm được giao của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Kế hoạch đề cập tới một số nhiệm vụ cụ thể cần triển khai từ nay tới cuối năm 2024. Trong đó, đáng chú ý là: Xây dựng dự thảo Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Hiệp định; Đàm phán, ký kết Thỏa thuận thực hiện về giải quyết và chi trả chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Hiệp định và thảo luận các nội dung phối hợp thực hiện Hiệp định; Tham mưu, phối hợp sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện đầy đủ hiệu quả các nội dung theo Hiệp định đã ký kết…

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội được ký kết vào tháng 12/2021. Đây là hiệp định song phương đầu tiên về lĩnh vực này được triển khai thực hiện tại nước ta, và cũng là Hiệp định đầu tiên về bảo hiểm xã hội của Việt Nam với một quốc gia khác và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Các quy định, nguyên tắc đã được Chính phủ hai nước ký kết trong Hiệp định liên quan tới chế độ hưu trí và tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội của Việt Nam và Luật Hưu trí quốc gia của Hàn Quốc; cam kết đối xử bình đẳng giữa người lao động Việt Nam và người lao động Hàn Quốc khi làm việc trên lãnh thổ của nước kia như đối với công dân nước sở tại trong việc xác định các điều kiện đóng, hưởng, chi trả các quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước khi di chuyển đến làm việc trên lãnh thổ của mỗi bên, bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động của hai nước.

Với quy định về tránh đóng song trùng bảo hiểm xã hội, lao động đã được đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị ở Việt Nam sẽ không cần phải đóng tại Hàn Quốc và ngược lại. Đồng thời, người lao động hai nước sẽ được tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí.

Thông qua ký kết Thỏa thuận hành chính diễn ra ngày 8/12/2023, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hai bên đã chính thức giao đầu mối thực hiện Hiệp định cho hai cơ quan là Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc.

Vào tháng 1/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và NPS đã ký kết trực tuyến Thỏa thuận thực hiện Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa hai bên. Đây cũng là một trong những bước cuối cùng để có thể bắt đầu triển khai Hiệp định, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động hai quốc gia, góp phần xây dựng chung nền an sinh xã hội công bằng và bền vững.

Tháng 3/2024 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng ban hành công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung thực hiện Hiệp định.