Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Ban Chỉ đạo xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội vừa biểu dương các chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố".
0:00 / 0:00
0:00

Trên thực tế, công tác phát triển Ðảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn khó khăn, số lượng tổ chức đảng trong khu vực này còn hạn chế. Tính đến nay, thành phố mới thành lập được 1.711 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp 10.742 đảng viên, trong đó có 45 chủ doanh nghiệp tư nhân, trong số 343.885 doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn. Một số chủ doanh nghiệp còn thờ ơ, chưa nhận thức được vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tại nhiều doanh nghiệp có tổ chức đảng, việc duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gặp không ít khó khăn. Một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, cho nên ít quan tâm, không nắm rõ tình hình doanh nghiệp, không hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Trong khi đó, việc phát triển các tổ chức đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp là để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì vậy, để nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là các chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền với cách thức và hình thức phù hợp thực tiễn. Các đơn vị cần tiếp tục chú trọng mở lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác đảng trong Ðảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; tạo thuận lợi cho quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp học các lớp cảm tình Ðảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Thành phố, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp có tổ chức đảng hoạt động; hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các tổ chức đảng ở doanh nghiệp mới thành lập còn gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ.

Vừa chú trọng công tác xây dựng Ðảng, các địa phương, đơn vị cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng; thường xuyên động viên, biểu dương những doanh nghiệp tư nhân thực hiện hiệu quả công tác phát triển Ðảng; đồng thời, có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả.