Quang cảnh Hội nghị sáng 31/8.

Hà Nội xem xét trách nhiệm người đứng đầu nơi giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Sáng 31/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn về một số nội dung quan trọng liên quan đến phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước và đầu tư công.
"Nêu gương" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một phương thức lãnh đạo của Ðảng và thành phần cốt yếu của văn hóa Ðảng. (Ảnh: tapchicongsan.org.vn)

Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Thời gian qua, một số hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đã phần nào làm suy giảm niềm tin trong nhân dân đối với đội ngũ lãnh đạo cũng như những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái. Những sai lầm, khuyết điểm đã và đang được nhận diện, xử lý nghiêm với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong thời gian tới, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần tiếp tục được đặt ra với những yêu cầu ngày càng cao hơn.
Ảnh minh họa: Đại hội đại biểu lần thứ XVII tỉnh Hải Dương.

“Khoán sản phẩm” cho người đứng đầu-bước đột phá mới trong học và làm theo gương Bác

Thực tế khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là điểm tựa vững chắc về mặt lý luận, là sức mạnh tinh thần của Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương. Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01- KL/TW,  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ðảng bộ tỉnh xác định, quán triệt, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị là việc làm cần thiết, nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên đối với Ðảng bộ, nhân dân toàn  tỉnh.

Nêu gương" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một phương thức lãnh đạo của Ðảng và thành phần cốt yếu của văn hóa Ðảng. (Ảnh: tapchicongsan.org.vn)

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Năm mới, nhiệm vụ cấp bách đồng thời là giải pháp mới, trong tình hình tổ chức đảng có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, cùng toàn Đảng đưa đất nước ta tiếp tục dành được nhiều thắng lợi mới, đó là quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa: Minh Anh.

Suy nghĩ từ chương trình hoạt động của người đứng đầu

Khi doanh nghiệp muốn bổ nhiệm, đánh giá khen thưởng hay kỷ luật nhân viên, quản lý họ thường dựa trên bộ chỉ số đánh giá công việc, viết tắt là KPI (Key Perfomance Index, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc). Ngay trong các trường đại học, viện nghiên cứu - những đơn vị ít định hướng lợi nhuận - thì đánh giá kết quả đầu ra cũng đang là xu thế. Chọn vị trí trưởng khoa, giám đốc trung tâm nghiên cứu, trưởng phòng ban chức năng với mức lương, phúc lợi như vầy, thì cam kết công việc của anh là gì, không đạt được biện pháp xử lý ra sao.