Công khai cơ sở bị đình chỉ hoạt động giáo dục kỹ năng sống

NDO - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức hoạt động, chất lượng của giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương về tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và ban hành (theo thẩm quyền) quy định về nội dung chi, định mức chi đối với dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục với các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ việc cấp phép hoạt động cho đến việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hằng năm đối với cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức hoạt động, chất lượng của giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Bảo đảm tổ chức giảng dạy theo đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi có thay đổi về giáo trình, tài liệu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

Văn bản cũng nêu rõ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường giảng dạy bổ trợ, nâng cao cho học sinh các kỹ năng đã được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng giảng dạy lý thuyết gắn với thực hành, rèn luyện kỹ năng sống. Có giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên khi tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ở trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi cần thiết. Khi thanh tra, kiểm tra, cần lưu ý về sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người học ở địa phương trong nội dung giáo dục; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; lấy người học làm trung tâm, vì sự tiến bộ của người học; người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc; bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học thuộc chương trình chính khóa.

Tạm dừng tổ chức hoạt động hoặc liên kết hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với cơ sở giáo dục, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để chấn chỉnh hoặc đề nghị đơn vị có thẩm quyền xử lý khi có vi phạm quy định.

Đồng thời, công khai các cơ sở giáo dục, đơn vị được phép và bị đình chỉ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá hiệu quả của mỗi chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của cơ sở giáo dục, đơn vị đăng ký tổ chức hoạt động trên địa bàn. Trong đó khẳng định, minh chứng được kết quả, tác động tích cực; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa hoạt động hiệu quả; có giải pháp phù hợp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.