Tổng quan

Cuộc chiến đấu dũng cảm, kiên cường của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong thời kỳ lịch sử 1946-1954 đã góp phần xứng đáng vào bước phát triển có ý nghĩa quyết định trong cuộc cách mạng của toàn dân tộc, mở đường cho việc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trọng tâm

Ngày tiếp quản Thủ đô: Những ký ức hào hùng không thể quên Chi tiết

Số liệu thống kê

28/2/1946 Tưởng Giới Thạch ký với Pháp hiệp ước cho quân Pháp thay thế quân Tưởng
18/3/1946 1.200 quân Pháp được phép vào Hà Nội theo Hiệp định Sơ bộ
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 Công nhân nhà máy điện phá máy, Hà Nội mở đầu cuộc kháng chiến
Đêm 17/2/1947 Trung đoàn Thủ đô chia làm nhiều bộ phận rút quân khỏi Hà Nội
20/7/1954 Hiệp định Geneve được ký kết
Những tên lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, sang phía Gia Lâm 16 giờ, 9/10/1954 Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thành phố
Ủy ban Quân chính thành phố và Đại đoàn 308 mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội 10/10/1954 15 giờ, lễ chào cơ mừng chiến thắc được tổ chức, Hà Nội giải phóng

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hà Nội 12 ngày đêm
+ Theo dõi
Giải thưởng VinFuture
+ Theo dõi
Những công cụ quan trọng cho hợp tác biển
+ Theo dõi
Văn hóa soi đường
+ Theo dõi
Thủ tướng Võ Văn Kiệt
+ Theo dõi
Tôn sư trọng đạo
+ Theo dõi
Việt Nam-Trung Quốc
back to top