Nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 chậm nhất hết ngày 20/12

Thứ Sáu, 26-11-2021, 10:17
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhận hồ sơ của người lao động giải quyết hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 26/11, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 25/11, đã giải quyết chi hỗ trợ cho 81.589 đơn vị và 2.321.587 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 116 của Chính phủ với tổng số tiền 5.508,5 tỷ đồng.

Trong đó, đã chi hỗ trợ cho 2.164.989 lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp số tiền 5.190,6 tỷ đồng và 156.598 lao động bảo lưu quá trình tham gia Bảo hiểm thất nghiệp số tiền 317,9 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 83.556 đơn vị và 1.792.984 lao động với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%).

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm không bỏ sót người lao động thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người lao động đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật, chưa nhận hỗ trợ, thực hiện việc kê khai theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Hồ sơ thực hiện bằng các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
QUÝ HIỀN