Thành ủy Hà Nội giám sát việc thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Trong năm 2023, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố.
Trong năm 2023, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố.

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cấp ủy các cấp, sự phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các ngành chức năng có liên quan; thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đôn đốc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phức tạp của cơ sở; những vấn đề vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thường trực Thành ủy hoặc Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Về kiểm tra, giám sát chuyên đề, trong năm 2023, Thành ủy sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát. Cụ thể, Thành ủy sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố trong quý I.

Hai cuộc giám sát sẽ được thực hiện trong quý II và quý III/2023 với trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hai nghị quyết chuyên đề của Thành ủy. Đó là Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.