Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên trên địa bàn Hà Nội

Trong năm học 2023-2024, Hà Nội đặt mục tiêu 100% học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh tiểu học Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Học sinh tiểu học Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Để công tác bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên năm học 2023-2024 thực hiện có hiệu quả, đạt 100% học sinh-sinh viên tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có công văn về việc triển khai công văn số 2889/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gửi Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 2889/UBND-KGVX ngày 8/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Công văn số số 4906/BGDĐT-GDTC ngày 11/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thống kê các trường hợp học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế để có kịp thời tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Đồng thời, giao Phòng Quản lý Thu-Sổ, Thẻ chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội các huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 2889/UBND-KGVX.

Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo tỷ lệ học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thống kê các trường hợp học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế để có kịp thời tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Phòng Truyền thông đầu mối phối hợp Sở Thông tin-Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn và các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh-sinh viên; cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số; Phòng Giám định bảo hiểm y tế 1, 2 chủ trì phối hợp Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, các cơ sở giáo dục và các đơn vị có liên quan triển khai công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với học sinh-sinh viên bảo đảm đầy đủ quyền lợi và mức hưởng về bảo hiểm y tế cho các em học sinh-sinh viên.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Thu-Sổ, Thẻ và các đơn vị có liên quan kịp thời khen thưởng, phê bình các đơn vị trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên trên địa bàn. Trong đó, đưa tiêu chí tham gia bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua đối với tập thể, các nhân của các đơn vị.

Trong năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh-sinh viên trên địa bàn Thủ đô tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 98,7%, tăng 0,35% so với năm học trước. Như vậy, Hà Nội có hơn 2 triệu học sinh-sinh viên có bảo hiểm y tế.

Cũng tại công văn này, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã chủ động báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên trên địa bàn. Trong đó, đưa tiêu chí tham gia bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên đạt 100% là một trong những tiêu chí đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương và là chỉ tiêu xét thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân.

Đồng thời, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các cơ quan báo chí trên địa bàn thông tin, tuyên truyền nội dung chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các quy định và ý nghĩa nhân văn của chính sách. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đơn vị có liên quan làm việc trực tiếp đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn có tỷ lệ học sinh-sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt 100% để rà soát tìm nguyên nhân, tuyên truyền, vận động gia đình và các em học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu xong trước ngày 30/9/2023.

Thống kê các trường hợp học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế để có kịp thời tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Trước đó, trong năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh-sinh viên trên địa bàn Thủ đô tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 98,7%, tăng 0,35% so với năm học trước. Như vậy, Hà Nội có hơn 2 triệu học sinh-sinh viên có bảo hiểm y tế.