Tuyên truyền viên Bảo hiểm xã hội Việt Nam vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Ảnh: TÂM TRUNG)

Hộ nghèo, hộ cận nghèo tại quận Long Biên được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2025, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và hỗ trợ theo cơ chế đặc thù của Thành phố Hà Nội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ thêm, nâng tổng mức hỗ trợ lên 100% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.