Trại sáng tác Mỹ thuật trẻ năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh tổ chức cho các trại viên đi thực tế tại chùa Bút Tháp. (Ảnh: BTC)

Sự cần thiết có một nghị định về hoạt động văn học

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định phát triển toàn diện con người Việt Nam và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, khuyến khích tự do sáng tạo, đồng thời bảo đảm tự do dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Cảnh (Bình Định) đối chiếu bản đồ và thực tế giao khoán diện tích rừng cho các hộ dân tham gia quản lý, bảo vệ. Ảnh: QUANG QUYẾT (TTXVN).

Quản lý, khai thác hiệu quả ba loại rừng

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2018/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, trong đó yêu cầu cụ thể về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả ba loại rừng: đặc dụng, phòng hộ và sản xuất. Tuy nhiên, đến nay, tại nhiều địa phương, công tác rà soát, điều chỉnh ba loại rừng nêu trên còn gặp nhiều khó khăn.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Campuchia khóa VI. (Ảnh: Fresh News).

Quốc hội Campuchia thông qua dự luật phê chuẩn Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Campuchia - Việt Nam

Sáng 2-11, tại thủ đô Phnom Penh, Quốc hội Campuchia đã thông qua toàn văn dự thảo luật phê chuẩn Nghị định thư phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.