[Infographic] Những thay đổi lớn về chính sách tiền lương năm 2023

Tại Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV, có một số nội dung đáng chú ý về chính sách tiền lương sẽ áp dụng trong năm 2023.
 [Infographic] Những thay đổi lớn về chính sách tiền lương năm 2023
 [Infographic] Những thay đổi lớn về chính sách tiền lương năm 2023 ảnh 1