Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15 về xây dựng Thủ đô

Ngày 30/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/52022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất các sản phẩm gia dụng tại nhà máy của Tập đoàn Sunhouse, Khu công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai (Hà Nội). (Ảnh: Duy Linh)
Sản xuất các sản phẩm gia dụng tại nhà máy của Tập đoàn Sunhouse, Khu công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai (Hà Nội). (Ảnh: Duy Linh)

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội; phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong tổ chức thực hiện.

Kế hoạch cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn với trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội theo lộ trình phù hợp; đồng thời, có các giải pháp tổ chức triển khai khoa học, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. UBND thành phố cũng đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Chủ tịch UBND thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nghiên cứu, tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý cho giai đoạn 5 năm và từng năm thành kế hoạch cụ thể của ngành mình, cơ quan, đơn vị mình.

Các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả kế hoạch này và các kế hoạch cụ thể hóa của ngành, của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc triển khai kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp thu những nội dung tại kế hoạch này và các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm giai đoạn 2026-2030, báo cáo cấp thẩm quyền, trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.