Giải quyết trợ cấp thất nghiệp trong hai ngày với dịch vụ công trực tuyến

Với dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp, người lao động thất nghiệp có thể được giải quyết chế độ này trong 2 ngày làm việc. Thời gian tính từ khi cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Lao động ở Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Hà Nội (Ảnh minh họa: DUY ĐĂNG).
Lao động ở Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Hà Nội (Ảnh minh họa: DUY ĐĂNG).

Ngày 18/7, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1433/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Đây là dịch vụ công mức độ 4, áp dụng với người lao động thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm, đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan thực hiện là bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện gồm hai bước.

Bước 1, bộ phận một cửa tiếp nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngành lao động-thương binh và xã hội (bản giấy hoặc bản điện tử) chuyển trực tiếp, hoặc qua bưu chính, hoặc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội giải quyết.

Bước 2, Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội xét duyệt hồ sơ và chuyển các phòng/bộ phận nghiệp vụ liên quan để thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quyết định hưởng trợ cấp); cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng.

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được ngành lao động-thương binh và xã hội chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo một trong ba hình thức. Đó là: Qua dịch vụ bưu chính công ích; Trực tiếp tại Bộ phận một cửa; Qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo hình thức đã đăng ký.

Thời gian giải quyết là 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm thực hiện việc kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm đúng quy định.

Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đến hết tháng 6/2022, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cả nước đạt khoảng 13,794 triệu người. Con số này tăng gần 4,1% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 3% so với hết năm 2021, chiếm 27,28% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 31/12/2021 là hơn 60.600 tỷ đồng. Dự toán thu năm 2022 hơn 21.870 tỷ đồng, trong khi chi là 26.740 tỷ đồng.