Bắc Kạn không còn thôn trắng đảng viên

Thứ Sáu, 12-11-2021, 16:05
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 12/11, tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010-2020; công tác quản lý biên chế khối Đảng, đoàn thể.

Hội nghị đánh giá, từ năm 2010 tới nay, số lượng đảng viên kết nạp trung bình hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Việc thành lập, chia tách, sáp nhập, sắp xếp, củng cố, xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở được Bắc Kạn thực hiện quyết liệt.

Toàn Đảng bộ không còn thôn trắng đảng viên, có 1.253 trong tổng số 1.280 chi bộ thôn sinh hoạt độc lập. Số lượng đảng viên kết nạp trung bình hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra, giai đoạn 2010-2020, kết nạp được 14.787 đảng viên, nâng tổng số đảng viên từ 23.815 (năm 2010) lên 35.238 (năm 2020). Số lượng đảng viên của Bắc Kạn đang chiếm khoảng 10% dân số là tỷ lệ thuộc diện cao trong cả nước.

Công tác quản lý biên chế khối Đảng, đoàn thể giai đoạn 2016-2021 được Bắc Kạn từng bước bố trí biên chế hợp lý, phù hợp với vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Các khâu trong công tác cán bộ được đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, khách quan, cạnh tranh công bằng; chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp được nâng lên…

Giai đoạn 2022-2026, tỉnh Bắc Kạn đề nghị Trung ương giao 917 biên chế, trước mắt tỉnh sẽ giao 874 biên chế cho các địa phương đơn vị, còn 43 biên chế để dự phòng thực hiện điều chỉnh vị trí việc làm và tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026.

Hội nghị cũng nhận định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi còn hạn chế, thiếu năng động, sáng tạo; một số cấp ủy cơ sở chưa coi trọng đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc. Công tác phát triển đảng viên không đồng đều giữa các năm và ngày càng giảm dần. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy và điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo các quy định. Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất hợp lý về cơ cấu ngạch, chuyên ngành đào tạo…

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phương Thị Thanh, để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, Bắc Kạn sẽ tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Trung ương và của tỉnh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức và hình thức sinh hoạt chi bộ.

Đối với công tác quản lý biên chế khối Đảng, thực hiện nhất quán nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị”. Bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch, đề án vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế khoa học, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp.

TUẤN SƠN