Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam

NDO - Ngày 10/4, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025); tổng kết 15 năm (2011-2025) thực hiện Điều lệ Đảng và tổng kết thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số vấn đề Hà Nam cần tập trung thực hiện. Đó là tỉnh cần sớm có giải pháp hiệu quả để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy. Phát huy các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ thực tiễn và cần làm sâu sắc hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý, Hà Nam cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ để nâng cao sức mạnh của Đảng.

Xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hà Nam phải tiếp tục coi trọng công tác cán bộ; nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm các cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm đúng người, đúng quy trình, quy định, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Hà Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Rà soát bổ sung, kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực, chủ động chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ (2025-2030), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 bảo đảm có kế thừa, đổi mới và phát triển; kết hợp giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ; bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu cấp ủy trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá toàn bộ để sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp bảo đảm cho quá trình Đại hội đảng nhiệm kỳ sắp tới được bảo đảm và thuận lợi.

Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân trước thềm đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng và mong muốn rằng Hà Nam hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được; nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; công tác xây dựng Đảng và việc triển khai thi hành Điều lệ Đảng. Chỉ ra những mặt còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề xuất với Trung ương, Tỉnh ủy một số nội dung quan trọng, sát với tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động gây mất đoàn kết nội bộ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo các Nghị quyết của Trung ương; tập trung chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn (2023-2025) đồng bộ, kịp thời; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ diện sắp xếp, bảo đảm ổn định tình hình để chuẩn bị tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ (2025-2030). Rà soát bổ sung, kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực, chủ động chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21.

Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam ảnh 2

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện Quy chế làm việc và thực hiện Nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân; Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.