Đổi mới mạnh mẽ, nội dung phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

NDO -

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, trí thức.
Đoàn công tác lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, trí thức.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng báo cáo với đoàn công tác một số kết quả đạt được trong thời gian qua.

Hiện nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có hệ thống tổ chức của một tổ chức chính trị-xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X, được xếp trong số 30 hội quần chúng ở Trung ương được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tập hợp 156 hội thành viên, trong đó có 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; thành lập được 599 tổ chức khoa học và công nghệ; 70 cơ quan báo, tạp chí, 1 nhà xuất bản, 1 quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật, đã tập hợp, thu hút được khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó, có khoảng hơn 2,2 triệu trí thức, chiếm khoảng 32,5% số trí thức trong cả nước.

Ba năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam liên tục đổi mới hoạt động, đạt nhiều kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của khối liên minh công nhân-nông dân-trí thức.

Nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cũng ngày càng có sự đổi mới, cải tiến, đa dạng và phong phú, có sức lan tỏa rộng khắp hơn trong cả nước.

Tại buổi gặp mặt, Đoàn công tác đã nghe nhiều ý kiến của các đại biểu liên quan đến chủ trương đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, một số nội dung về thể chế hóa chủ trương của Đảng; cơ chế, chính sách nhằm xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động của các hội và cá nhân; hoạt động tư vấn, phản biện xã hội…

Đổi mới mạnh mẽ, nội dung phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Triển khai bảo đảm có hiệu quả trong thực tiễn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên. Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội. Lựa chọn những vấn đề lớn, tiêu biểu, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để có những ý kiến tư vấn, phản biện sâu sắc, hiệu quả thiết thực như: Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức; đường sắt tốc độ cao; công nghệ hạt nhân; công nghiệp bán dẫn...

Chủ động làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong các hoạt động các hoạt động tổng kết 40 năm đổi mới và chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt coi trọng công tác thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với đội ngũ trí thức.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa đóng vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đồng thời, đóng vai trò là địa chỉ để hội viên, nhất là đội ngũ trí thức gửi gắm niềm tin, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận đối với Đảng và Nhà nước. Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trong các hội trí thức, đóng vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo ở Trung ương.

Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp công tác giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, hai viện hàn lâm, hai đại học quốc gia, và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, quy chế của Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Chú trọng nâng cao tính thực chất, hiệu quả phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học; tư vấn, phản biện, giám định xã hội; quản lý hoạt động báo chí, xuất bản...