Quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” về thủy sản trong năm 2024

Chiều 22/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. 

0:00 / 0:00
0:00
Quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” về thủy sản trong năm 2024

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu của Chỉ thị 32-CT/TW. Chỉ thị nêu rõ, từ năm 2017 đến nay, các cấp, ngành đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và giảm dần số vụ vi phạm. Để đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thủy sản, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Đó là, xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản. Đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Kiện toàn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm cho lực lượng kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thủy sản. Thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực thi pháp luật, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Hội nghị đã được nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trình bày Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Chính phủ về triển khai Chỉ thị 32-CT/TW và nhiều ý phát biểu tham luận chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, giải pháp của các ngành, cơ quan, địa phương trong thực hiện công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, ý kiến đóng góp của các đại biểu đã thể hiện rõ quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị. Đồng chí nêu rõ, chúng ta phải nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gỡ được cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu về việc chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Nếu nhận thức đầy đủ và hành động quyết liệt chúng ta sẽ đạt được mục tiêu Chỉ thị 32-CT/TW đề ra. Đây là trách nhiệm chung của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, các đơn vị, cơ quan, địa phương liên quan và cả các hợp tác xã, đội tàu thuyền đánh cá cũng như chính các ngư dân.

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh xây dựng chính sách phát triển ngành thủy sản thì các cấp ủy, chính quyền phải tăng cường kiểm soát các hoạt động thủy sản, nhất là việc đánh bắt thủy sản. Có cơ chế xử phạt, khen thưởng hợp lý để tạo đồng thuận trong nhân dân cùng tham gia thực hiện tốt các nội dung quy định đã đề ra. Chú trọng chăm lo đời sống động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật. Có như vậy, ngành thủy sản mới phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của chúng ta trên trường quốc tế.