Đà Nẵng hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp

NDO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành các quyết định phê duyệt hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng tiếp tục miễn, giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp.
Đà Nẵng tiếp tục miễn, giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho 24 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu, với tổng số tiền là gần 1,6 tỷ đồng. UBND TP Đà Nẵng cấp bổ sung dự toán năm 2022 cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng số tiền 793.837.958 đồng để thực hiện chi trả cho doanh nghiệp quản lý, khai thác Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng là Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng từ nguồn chi thường xuyên khác ngân sách thành phố năm 2022.

Đồng thời, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng thực hiện hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, tương đương số tiền 793.837.957 đồng từ nguồn vốn của đơn vị. TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu bảo đảm theo đúng quy định.

Đối với 20 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Cầm và Khu công nghiệp Đà Nẵng, TP Đà Nẵng phê duyệt hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng cấp bổ sung dự toán năm 2022 cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng số tiền 1.561.806.916 đồng để thực hiện chi trả cho doanh nghiệp quản lý, khai thác các khu công nghiệp từ nguồn chi thường xuyên khác ngân sách thành phố năm 2022, bao gồm: doanh nghiệp quản lý, khai thác Khu công nghiệp Hòa Cầm là Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm số tiền 1.506.660.284 đồng; doanh nghiệp quản lý, khai thác Khu công nghiệp Đà Nẵng là Công ty TNHH Masda Land số tiền 55.146.632 đồng. Đề nghị Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm, Công ty TNHH Masda Land có trách nhiệm thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Cầm và Khu công nghiệp Đà Nẵng bảo đảm theo đúng quy định.

Đồng thời, giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp căn cứ dự toán kinh phí bổ sung nêu trên, có trách nhiệm chi trả hỗ trợ các doanh nghiệp theo đúng quy định và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.