Tổng quan

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, có vai trò định hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân, là ngọn đèn soi rọi cho nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Từ đó đến nay, nền văn hóa Việt Nam phát triển đa dạng, phong phú, dân tộc, khoa học, đại chúng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Trọng tâm

Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 và việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hiện nay Chi tiết

Số liệu thống kê

Năm 1943 Ra đời Đề cương văn hóa

Phạm vi và nội hàm của văn hóa gồm 3 thành tố “tư tưởng”, “học thuật” và “nghệ thuật”

Nguyên tắc vận động để xây dựng văn hóa 3 Dân tộc, khoa học và đại chúng

Sau ngày Đề cương ra đời 3 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được khai mạc

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
+ Theo dõi
Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo toàn cầu
back to top