Ảnh: THÀNH ĐẠT

Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngay từ khi ra đời, Ðảng ta đã lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Nguyên tắc này luôn được Ðảng coi trọng và kiên định, làm tiền đề thực hiện các nguyên tắc khác. Giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là điều kiện tiên quyết để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Với chủ đề, nội dung thiết thực, Hội thảo “Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay” góp phần tích cực nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Quận ủy Phú Nhuận và tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết phát triển ở quận nhà.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Quảng Bình

Ngày 25/9, Đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Quang cảnh hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Chiều 22/9, tại Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những biện pháp quyết liệt

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những biện pháp quyết liệt

Để có đủ khả năng và điều kiện lãnh đạo cách mạng đúng đắn và có hiệu quả, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng về mọi mặt. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn cũng là một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới

Mục tiêu tổng quát phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI nhấn mạnh yêu cầu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...” .
Yêu cầu của sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo

Yêu cầu của sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi thời kỳ cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đất nước và dân tộc trao cho. 
Nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn

Nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quá trình, bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”. Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được xác định trong nhiều văn kiện - trong các Cương lĩnh, trong các Văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và điều đặc biệt quan trọng là đã được Đảng triển khai quyết liệt trong thực tiễn.

Ảnh minh họa: DUY LINH.

Tăng cường kỷ luật, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trước hết, cần làm rõ thế nào là tăng cường kỷ luật của Đảng? Theo Đại từ điển tiếng Việt, tăng cường có nghĩa là làm cho “nhiều hơn, mạnh hơn”. Tăng cường kỷ luật của Đảng có nghĩa là làm cho nhiều hơn, mạnh hơn một cách toàn diện các mặt, các yếu tố cấu thành kỷ luật của Đảng. Xét đến cùng là làm cho kỷ luật của Đảng có chất lượng, hiệu quả cao hơn, góp phần giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn,… 

Kỳ họp thứ 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 30/9/2021. Ảnh: TTXVN

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước hết từ đội ngũ cán bộ các cấp

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII thống nhất cao việc bổ sung hai nhóm giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Hành động thiết thực, hiệu quả rõ nét về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hành động thiết thực, hiệu quả rõ nét về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII).

Toàn cảnh tọa đàm.

Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại Vĩnh Phúc

Ngày 25-6, tại Vĩnh Phúc, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn, tiến hành khảo sát công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 23-6, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm với đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo cuộc tọa đàm.